● Національна система компетентностей, кваліфікацій та профорієнтації (НСККП)


Приблизний опис НСККП


Сьогодні Україна має велику проблему ефективного управління національним людським капіталом. Наслідком цього є три проблеми: перша - низький рівень самореалізації та бажання великої частини працездатного населення працювати поза межами України, друга - постійне зниження кількості і якості людських ресурсів для розвитку нації у всіх сферах, третя - низьки

й рівень довіри до держави з боку громадян. Ми маємо неефективне виробництво, низьку конкурентоздатність української економіки. В результаті створюєтться підгрунтя для кризових явищ та дестабілізації суспільства.


Зокрема, за даними Labour market transitions of young women and men in Ukraine. International Labour Office. Geneva, May 2014: найбільший рівень безробітних (21 %) - віком 20-24 років, відповідність рівня освіти обраній професії (проф. зайнятість) - 64,5 %, занадто висока або недостатня освіта - 35,5 %, безробітні з: вищою освітою - 39,9 %, безробітні з: професійною підготовкою - 30,7%; безробітні з: середньою освітою - 25,4%, 40,5 відсотків безробітної молоді у віці 20-24 років говорять, що вони є безробітними в результаті їх нездатності знайти роботу після закінчення навчального закладу.


Основними причинами такого становища є: застаріла модель управління національним людським капіталом, відсутня інтегрована система управління ринком праці та системою освіти, великий розрив у ланцюгу бізнес-процеси (виробничі операції, профстандарти) - моделі компетенцій працівників - освіта (навчання, підготовка) - публічне визнання (сертифікації, кваліфікації) - базовий превентивний консультаційний сервіс (профорієнтація)


Досвід розвинених країн європейського простору свідчить …...

WorldSkills Europe …...

Для вирішення проблеми пропонуємо створити інтегрований механізм, гармонізований з діючими європейсьими моделями, - Національну систему компетенцій, кваліфікацій та профорієнтації (НСККП).

НСККП складається з:

 1. збалансованих між громадянином, бізнесом і державою цілей економіки та освіти;

 2. механізмів тісної взаємодії в підготовці фахівців між державою та бізнесом;

 3. професійних стандартів;

 4. системи компетенцій (моделі компетенцій)

 5. паспорт навичон та компетентностей

 6. системи кваліфікацій і сертифікації

 7. системи незалежної оцінки кваліфікацій

 8. системи профорієнтації

 9. стимулів для сп

 10. ільного фінансування професійного навчання з боку бізнесу і держави;

 11. професійних співтовариств, що формують і структурують систему професійної освіти;


- ЮН надо - хороший слайд с разшифровкой НСККП

реформ сист освіти в напрямі особистість-орієнтованого навчання

відокремлення процесів здобуття освіти та присвоєння кваліф (Незалежність оцінювання кваліфікації від систем и освіти)

Нац коорд рада  з регулюванн компет, кваліф і проф

Фахові спільноти (галузеві ради)


В результаті впровадження НСККП  будуть отримані наступні результати:

- Створюєтьсяінтегрована система управління ринком праці та освіти

- Ринок праці стає динамічним, гнучким і глобалізованим

- Дана система дозволить надавати кваліфікації людям, що працюють сьогодні не за фахом,

- Наявність визнаних державою процедур підтвердження наявності у людини кваліфікації, дозволить створити цивілізований ринок праці, з об'єктивною інформацією про наявні на ринку дефіцити і потреби.

- За рахунок заходів щодо впровадження робіт з компетенціями на державній службі, підвищиться якість управління у відомствах, так як оцінка ефективності буде прив'язана до конкретних завдань, які повинен вирішувати чиновник, після чого практику роботи з компетенціями можна застосовувати вже у підвідомчих галузях.

- У режимі експерименту застосувати «дуальну» систему професійної освіти, де практичні навички формуються безпосередньо на робочому місці.

- дозволить виробити оптимальну модель для України, яка дозволить перенести фінансування професійної освіти з держави на бізнес

- інтеграція з ESCO

-  долучення до змагань WorldSkills Europe


Организация отраслевой системы независимого подтверждения

полученных навыков, умений, знаний, в том числе благодаря

неформальному обучению:


• Оптимизация и координация деятельности ПТУ

• Согласование основных и массовых профессий  в отраслях

• Разработка квалификаций и инструментов оценивания результатов обучения по основным и массовым профессиям

• Создание квалификационных центров в отраслях как инструмента системы независимого подтверждения квалификаций++++++++

1. ситуация по НСККП на сейчас и к каким результат она привела (описание проблемы со стороны государства, экономики, образования, работодателя, потребителя)

Ситуація по НСККП

На даний час НСККП відсутня.  Частково функції НСКПП виконує КП КПВЕД , розроблено 8 профстандартів, У секторах є відповідні проблеми


Держава

Економіка

Освіта

 • низький рівень самореалізації та бажання великої частини працездатного населення працювати поза межами України,

 • низький рівень довіри до  держави з боку громадян.

 • постійне зниження кількості і якості людських ресурсів для розвитку нації у всіх сферах

 • відповідність рівня освіти обраній професії (проф. зайнятість) - 64,5 %

 • занадто висока або недостатня освіта - 35,5 %

Роботодавці

Споживач

Громадяни

найбільший рівень безробітних (21 %)  - віком 20-24 років

відповідність рівня освіти обраній професії (проф. зайнятість) - 64,5 %

 • 40,5 відсотків безробітної молоді у віці 20-24 років говорять, що вони є безробітними в результаті їх нездатності знайти роботу після закінчення навчального закладу.


 • найбільший рівень безробітних (21 %)  - віком 20-24 років

 • безробітні з: вищою освітою - 39,9 %, безробітні з: професійною підготовкою - 30,7%; безробітні з: середньою освітою - 25,4%,
2. что мы видим в будущем (ближайшем на 1-2 года), описать ситуацию, что мы хотим видеть.

НСККП будет выгляднть так  через 1-2 года  аля РФ http://asi.ru/npi/nskk/

 • создана  структура  (инфраструктура)

 • законодательнство по НСККП

 • узгодження существюзего законодательства с НСККП

 • попдготовка перстнала для впроваждення

 • инфромаирование коненых и промежутосных потребителей.


ЧТо будет достигнуто через ---

В результаті впровадження НСККП  будуть отримані наступні результати:

 • узгодження освтніх потреб громадян, запитів ринку робочої сили та пропозицій системи освіти.

 • збалансованість та прогностичність  ринку праці та ринку робочої сили.

 • забезпечення фнудаменту для визнання квалфікацій незалежно від шляхів її отримання .

 • інтеграція в європейський просір компетенцій та квалійікацій через систему ESCO, ETF.


3. Какие пути решения этой ситуации можно использовать.

Создание структуры, инфраструктуры, законодательной базы.

4. Примеры ее решения в других странах и последствия этих решений для страны, экономики, образования и т.д.

ESCO  -   

РФ - 250 профстандартовКонтакти радників-експертів

Буров Олександр Юрійович - провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, burov@ipnet.kiev.ua,

координатор напряму профорієнтаційного тестування ГО АООТ


Богачков Юрій Миколайович -  директор Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікаціїї НМК “ІПО” НТУУ “КПІ”,

координатор напряму компетенцій та кваліфікацій ГО АООТ (Асоціація освітнього оцінювання та тествання),. ebogun@gmail.com  066-0498334


Левицька Роксолана Віталіївна. - голова ради “Тьюторська Асоціація України”, член ГО “АООТ” , представник Громадської Платформи “Нова Країна”  roksolanalevitskaya@gmail.com 050 301-89-14


Милашенко Віктор Миколайович  - координатор програм співпраці з роботодавцями ННІПБП Європейського університету, координатор програми розвитку системи професіїйної орієнтації та освітнього консультування (ПОТОК) громадської організаціїї “Асоціація освітнього оцінювання та тествання”, 093-6672954, viktor.mylashenko@gmail.com

Інформація на сайті НК

http://novakraina.org/menu/reforms/nacionalna-sistema-kompetenciy-kva


Підсторінки (1): ОСВІТА: термінологія 2016
Comments